Planificació estratègica

Els elements que contemplem a l’hora de definir el pla estratègic que ens permetrà planificar d’una forma acurada la gestió del servei són:

 • Identificació del client
 • Definició dels serveis que oferim per atendre el client
 • Recursos necessaris per oferir els serveis
 • Desenvolupament de la Missió, la Visió i els Valors.

 LÍNIES ESTRATÈGIQUES

D’acord amb aquestes premisses generals definim les següents línies estratègiques:

 • Prestació del servei centrat en el client, entenent per client la persona atesa i el seu entorn familiar i social.
 • Prestació del servei d’acord amb les premisses de la millora contínua de la qualitat assistencial i la qualitat total.
 • Prestació del servei amb la màxima professionalitat i consideració envers al factor humà de l’empresa
 • Prestació del servei amb la màxima eficiència econòmica que permeti el manteniment de l’equilibri pressupostari i la sostenibilitat del servei.

 OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Per la prestació del servei centrat en el client
 • Aplicar el treball integral i integrat des de les 8 dimensions de la qualitat de vida de Shalock i Verdugo en els plans assistencials dels clients.
 • Promoure que totes les nostres intervencions se sustentin en els valors de l’atenció gerontològica centrada en la persona.
 • Promoure l’ètica assistencial en les nostres intervencions amb el suport del comitè d’ètica assistencial o l’equip de reflexió ètica.
 • Complir amb els requisits del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per poder atendre persones beneficiàries dels serveis derivats de la Llei de la Dependència.
 • Integrar aquestes dimensions assistencials en el model de gestió basat en la gestió per processos.
Per la prestació del servei d’acord amb la millora contínua de la qualitat:
 • Complir amb els estàndards de qualitat fixats per l’ICASS.
 • Implicar el màxim nombre de professionals en la gestió per a la millora de la qualitat, en grups de millora i altres sistemes de treball.
 • Mantenir i millorar el pla de qualitat del centre.
 • Aplicar els estàndards de qualitat sobre la continuïtat de l’atenció de la Joint Commission International, pels quals el centre està acreditat des de l’any 2005.
 • Mantenir la formació per a la qualitat en el pla de formació el centre.
Per la prestació del servei amb la màxima professionalitat dels RR.HH.
 • Millorar la política retributiva al personal, amb fórmules imaginatives que fomentin el desenvolupament personal i professional.
 • Millorar el sistema de gestió de les competències i integrar-hi el desenvolupament dels valors corporatius.
 • Promoure la formació continuada del personal.
 • Promoure accions per millorar el clima laboral.
 • Portar endavant les polítiques de conciliació de la vida familiar i laboral sempre que sigui possible, ateses les característiques del servei.
 • Fomentar la participació dels professionals en la gestió assistencial.
Per la prestació del servei amb la màxima optimització econòmica
 • Aplicar una gestió econòmica enfocada al control de costos.
 • Buscar iniciatives que facilitin les economies d’escala, mitjançant l’optimització dels costos d’estructura.