Consell de participació

D’acord amb la nostra concepció de residència com a llar dels que hi viuen, hem volgut potenciar la implicació dels residents i les seves famílies en els òrgans de participació del centre.

El Consell de participació és un òrgan regulat pel Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del Sistema català de
serveis socials.

Com a òrgan de participació hi ha representació de l’Entitat titular, els professionals responsables de l’activitat, els usuaris o els seus representants i l’Administració.

Les seves funcions són:

  • Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.
  • Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.
  • Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.
  • Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.
  • Fer propostes de millora del servei.
  • Fer públics els resultats de la participació.