Qualitat

La direcció i l’equip de professionals de la Residència Geriàtrica Montsacopa sempre hem estat preocupats per garantir una bona qualitat assistencial als usuaris del centre.

La nostra primera experiència en qualitat s’inicia l’any 2000 en passar els indicadors externs de qualitat que va marcar l’ICASS en aquell moment, dels quals varem obtenir un acompliment del 97,3 %.

L’any 2002 elaborem el primer programa de qualitat i es varen crear 14 equips de millora. El resultat va ser l’elaboració del model assistencial del centre.

L’any 2004, en col.laboració amb la FAD (Fundació Avedis Donabedian), iniciem la formació i la preparació per a l’acreditació pels estàndards internacionals de continuïtat de l’atenció de la Joint Comission.

L’any 2005 refem i elaborem un nou pla de qualitat i a finals de 2005 obtenim l’acreditació pels estàndards sobre continuïtat de l’atenció de la Joint Commission International, que hem anat revalidant cada 3 anys fins a l’actualitat.

L’any 2006 obtenim el premi Avedis Donabedian a l’excel.lència de la qualitat en l’àmbit sociosanitari.

L’any 2007 obtenim el certificat d’empresa socialment responsable d’acord amb el codi de gestió sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra, que ha anat revalidant cada dos anys fins a l’actualitat.

OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL PLA DE QUALITAT

El pla de qualitat pivota sobre 4 grans objectius, amb les següents accions per a cadascun d’ells:

Objectiu 1.- Millorar els resultats de l’atenció:

Seguiment i anàlisi de la satisfacció del client.

 • Garantir un bon traspàs de la informació del pla d’atenció al client i la família.
 • Gestió de la medicació amb la màxima seguretat.
 • Gestió de les sortides no controlades.
 • Control i minimització dels riscos dels clients.
 • Gestió i control de les malalties cròniques.
 • Gestió i control de la infecció.
 • Gestió i control de les mesures de contenció del client.
 • Gestió del dolor dels clients
 • Gestió de l’atenció al final de la vida.
 • Gestió del programa educatiu del centre.
Objectiu 2.- Millorar l’organització interna:
 • Gestió del procés de valoració de les necessitats de les persones i planificació de l’atenció.
 • Formació i simulacres en situacions d’emergència.
 • Gestió eficient de l’equipament assistencial del centre.
 • Gestió eficient de l’equipament i les instal.lacions del centre.
 • Comptar amb l’AFAREM com element de suport.
 • Monitorització dels indicadors de qualitat.
Objectiu 3.- Millorar l’eficiència interna:
 • Millora contínua del treball en equip.
 • Millora dels equips i sistemes de gestió de la informació.
 • Gestió i millora dels processos.
 • Gestió eficaç del pressupost.
 • Gestió eficaç dels recursos humans de l’empresa.
Objectiu 4.- Millorar la satisfacció i eficàcia del client intern:
 • Seguiment i anàlisi de les enquestes de clima laboral.
 • Avaluació de l’acompliment i de les competències dels professionals.
 • Formació del personal.

QUADRE D’INDICADORS DE QUALITAT

Els resultats de qualitat queden reflectits en el quadre d’indicadors, que consta de dues parts:

 • Indicadors assistencials: distribuïts en 9 apartats: accessibilitat, drets, valoració i reavaluació, atenció, medicació, educació, gestió del dolor, atenció al final de la vida i gestió de la informació.
 • Indicadors de gestió: distribuïts en 6 apartats: unitat d’atenció al client, residència, centre de dia, direcció de persones, serveis generals i econòmico-financeres.