Polítiques d’empresa

Per al bon govern de l’organització definim cinc grans polítiques corporatives:

POLÍTICA ECONÒMICA:

La principal línia estratègica de la nostra política econòmica es basa en garantir la sostenibilitat del model i mantenir l’equilibri pressupostari, de manera que tots els recursos econòmics generats en l’exercici es puguin destinar a la prestació del servei.

Però també cal garantir una reserva econòmica anual destinada a inversions del centre per mantenir les instal·lacions en un correcte estat d’ús i evitar riscos als usuaris.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS:

La nostra prioritat en recursos humans es basa en la màxima potenciació del factor humà de l’empresa. Per això un dels nostres valors corporatius és l’atenció al client intern.

La política de recursos humans contempla:

 • Política de selecció de personal basada en un perfil de personalitat compatible en l’atenció a persones grans dependents i el treball en equip.
 • Acollida del personal al centre, mitjançant un pla d’acollida.
 • Política de formació continuada en temes d’atenció a la persona gran amb dependència i en temes de relacions humanes.
 • Política de conciliació de la vida familiar i laboral sempre que sigui possible, ateses les característiques del servei.
 • Política de reconeixement, motivació, millora i creixement professional i personal mitjançant la gestió de l’acompliment i la gestió de les competències.

POLÍTICA DE QUALITAT:

Entenem que la qualitat en el servei és un dret del client i forma part de l’estil propi de les persones que integren l’organització. Entenem la qualitat en un doble vessant: la qualitat tècnica i/o assistencial, i la qualitat de vida de les persones ateses. La qualitat és un element estratègic dels nostres serveis.

La nostra política de qualitat està orientada a satisfer les necessitats i expectatives de tots els grups d’interès de la residència: els clients interns i externs, els proveïdors, l’Administració i les associacions locals i comarcals; així com fomentar la creació de valor social, tot emmarcat en el compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a la nostra organització.

Aquesta política de qualitat requereix un equip humà compromès i que actua amb comportaments basats en la integritat i l’ètica professional. Cada persona fa la seva aportació per aconseguir la millora contínua i orientar els esforços de tots els processos cap a la satisfacció de les necessitats del client.

Per això, aquesta manera de fer les coses ens va portar a obtenir l’acreditació de qualitat assistencial pels estàndards de la Joint Commision International l’any 2005 i que hem revalidat els anys 2008, 2011, 2015 i 2018 per un període de tres anys més.

En la vessant de qualitat de vida de les persones ateses el model assistencial se sustenta en les dimensions de l’escada Gencat de qualitat de vida, basada en model de Schalock i Verdugo, i en els pilars de l’atenció gerontològica centrada en la persona.

POLÍTICA AMBIENTAL

En el desenvolupament de la nostra activitat tenim en compte el màxim respecte cap al medi ambient i el seu entorn. Per això promovem els següents principis mediambientals:

 • Garantir l’acompliment de la normativa ambiental així com els requisits voluntaris inclosos a la política ambiental de l’empresa.
 • Incloure la gestió ambiental dins el sistema de gestió general de l’empresa i dissenyar processos amb la finalitat de minimitzar i prevenir els impactes ambientals de les activitats realitzades.
 • Fer partícips a tot el personal de l’empresa en la gestió ambiental, mitjançant la inclusió de la gestió ambiental en el pla de formació de l’empresa i fomentant la participació del personal en grups de treball específics.
 • Divulgar el nostre compromís ambiental als diferents grups d’interès de l’empresa i promoure bones pràctiques ambientals en aquests grups d’interès.
 • Promoure la participació i implicació del resident en les bones pràctiques ambientals en tot allò que pugui ser de la seva incumbència.
 • Incloure la gestió ambiental com un criteri a tenir en compte en el procés d’avaluació i selecció de proveïdors.
 • Evitar la utilització de productes contaminants en el procés productiu de l’empresa i fer un bon tractament dels residus generats en aquest procés.

POLÍTICA ASSISTENCIAL:

El resultat final de la nostra intervenció ha de permetre prestar una atenció integral i personalitzada al client i a la seva família, que li permeti gaudir d’un envelliment saludable i d’una bona qualitat de vida el temps que estigui amb nosaltres.

L’OMS defineix el concepte de qualitat de vida com “la percepció que una persona té del seu lloc en l’existència, en el context de la seva cultura i els seus valors i en relació amb els seus objectius, expectatives, normes i inquietuds”.

Per promoure aquests paràmetres treballem per tal que la persona gran estigui al centre de l’atenció. Per això incorporem els valors de l’atenció gerontològica centrada en la persona en el nostre model assistencial.

El nostre model assistencial se sustenta en tres pilars:

 • El treball integral i integrat des de les 8 dimensions de la qualitat de vida de Shalock i Verdugo:
  • Benestar emocional
  • Relacions interpersonals
  • Benestar material
  • Desenvolupament personal
  • Benestar físic
  • Autodeterminació
  • Inclusió social
  • Drets
 • Els valors de l’atenció gerontològica centrada en la persona, que la gerontòloga Pilar Rodríguez la defineix com “l’atenció que es dirigeix a la consecució de millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona, partint del respecte ple a la seva dignitat i drets, dels seus interessos i preferències i, tot això, comptant amb la seva participació efectiva”.
 •  Un valor important a les nostres polítiques assistencials ha estat la creació d’un equip de reflexió ètica (ERESS), integrat en el comitè d’ètica assistencial de les residències Montsacopa – Llar Terrassa i la Torrassa, que funciona des de l’any 2004. Amb aquesta acció donem resposta a la premissa de la nostra visió empresarial que diu “en el procés d’atenció tenim en compte els drets de la persona i els principis de l’ètica assistencial”.